Nieżyjący już współczesny mistyk Adam Człowiek poznał miejscami wstrząsające proroctwa dotyczące przyszłości wiary, Kościoła a także Polski. Jak zmieni się Kościół przez najbliższe dekady? I czy faktycznie to Polska – rządzona dzisiaj przez lewicową władzę – stanie się pierwszym głosicielem Chrystusa?

Współczesny mistyk występujący pod pseudonimem Adam Człowiek był gorliwym katolikiem, przez całe życie oddanym Kościołowi. Objawienia, których doświadczał, zawsze były konsultowane z duchownymi i hierarchami Kościoła. Nie przypadkiem wiele z nich stanowiło ważną odpowiedź na kryzys, w jaki w XX wieku znaleźli się katolicy i Chrystusowy Kościół.

KLIKNIJ TUTAJ I ZOBACZ WIĘCEJ W KSIĄŻCE ADAMA CZŁOWIEKA „OTO CZYNIĘ WSZYSTKO NOWE”, W KTÓREJ ZNAJDZIESZ ZAPIS OBJAWIEŃ MISTYKA!

W najnowszym zapisie objawień nieżyjącego już od kilku lat Adama Człowieka, znajdują się przejmujące słowa Pana Jezusa czy Matki Bożej wprost odnoszących się do zamętu, w jakim znajduje się obecnie Kościół. W czasach, gdy tak wielu z nas czuje się zagubionymi, słowa skierowane przez samego Chrystusa bezpośrednio do nas, mogą przynieść nie tylko otuchę, ale też odpowiedzi na najważniejsze pytania. Co dalej z Kościołem? Dokąd zmierzają kolejne „reformy” Watykanu? Czy czeka nas schizma? I czy kryzys, którego doświadczamy, to zapowiedź Sądu Ostatecznego i ponownego przyjścia Chrystusa? I jaką rolę odegra Polska w czasach ostatecznych, w której coraz głośniej słychać głos buntu przeciwko Kościołowi i Panu Bogu?

Warto krótko przyjrzeć się fragmentom niektórych objawień Adama Człowieka.

Matka Boża:

Jak widzicie, Moje kochane ziemskie dzieci, ten ucisk i wielkie prześladowanie nie prowadzą do tego, by ludzkość odwróciła się od swoich uczynków. Nadal oddaje cześć bożkom, coraz bardziej wprowadzając ich do swojego życia. Wciąż oddaje się bałwochwalstwu, czyniąc materialnych bożków celem swego uwielbienia, co sprzeciwia się pierwszemu przykazaniu, jakie Bóg dał ludzkości! O, Moje kochane dzieci, gdybyście tylko wiedziały, ile morderstw dokonuje się każdego dnia!

Taki właśnie świat, pełen zabójstw, czarów, nierządu, zastaje Mój Boski Syn na krótko przed objawieniem swojej Chwały. A kto dzisiaj czyni pokutę, wynagradza? Tylko nieliczni, wybrana Reszta, która pozostaje wierna, pomimo tego, że wdycha dym i opary siarki. Tak wygląda ludzkość, która ściąga na siebie gniew Boga i Baranka.

Jak widzicie, Mój Boski Syn nie przychodzi jeszcze, by dokonać Sądu Ostatecznego, lecz objawić swoje ostateczne przyjście211 i dokonać sądu nad całym stworzeniem. To jest czas zapowiedzi Jego przyjścia w Chwale, ale już teraz dokonuje się w tym wydarzeniu sprawiedliwość, Moje kochane dzieci, jak pisał prorok. Tchnienie ust jest słowem Mojego Boskiego Syna, które wam przekazuję poprzez moc i działanie Ducha Świętego, Moje dzieci. To jest moc Jego Ewangelii, która prowadzi do duchowej przemiany, niszczącej plany szatana.

Bądźcie tego świadomi, że pokuta i wiara są łaską, są odpowiedzią na Boże wezwanie. A ponieważ Mój Boski Syn pozostaje wierny, nie pozwoli, by bramy piekielne pokonały Jego Kościół.

Pan Jezus:

Moi synowie! Przypominam wam tę wielką tajemnicę zjednoczenia, ponieważ czeka was i Mój Kościół konfrontacja z mocami zła, które otwarcie wystąpi przeciwko Mojemu Mistycznemu Ciału. Próba, która ogarnie cały Kościół, będzie o wiele większa niż wszelkie wcześniejsze podziały i zdrady. Podobnie jak pozwoliłem, by oprawcy bili, bezcześcili i przybijali Moje Ciało do krzyża, tak teraz, zanim objawię swoją Chwałę, zezwalam, aby dopuszczali się nieprawości i znieważali Moje Mistyczne Ciało. Dlatego pragnę przekazać wam swe wezwanie, abyście zachowali w was Moją prawdę i uzbroili się przeciw napaściom złego ducha.

Ta próba wywoła wielkie zamieszanie, albowiem światło poznania otrzymają tylko ci kapłani, Moi synowie, którzy pozostają zjednoczeni z Moim Sercem i są świadomi jedności swego kapłaństwa z Moim Boskim Kapłaństwem. Musicie pamiętać, że zachowanie prawdy nieskażonej związane jest z wielką pracą duchową i niejednokrotnie – z walką.

Aby przejść tę próbę, musicie mieć świadomość, że przez krótki czas Mój Kościół będzie przeżywał trwogę, podobnie jak Ja, który zostałem osamotniony w ogrodzie Getsemani, kiedy Moi Apostołowie usnęli. Była to znacząca chwila w decydującym momencie waszego odkupienia.Tak będzie i teraz.

Wzywam was, Moi umiłowani synowie, abyście czuwali, nie ulegali pokusie świata i przezwyciężali samych siebie!

Matka Boża:

Spójrzcie, Moje kochane dzieci Europy, jak Moje wstawiennictwo i obrona uchroniły wasze narody przed przeciwnikami Kościoła i wiary. Jakże często wspierałam was w zachowaniu waszej chrześcijańskiej tożsamości dla Chwały Mojego Boskiego Syna! Jak wiele narodów Europy ogłaszało Mnie swoją Królową, Cesarzową, Matką i Zwycięską Dziewicą! A ja zwyciężałam z waszą pomocą w obronie Mojego Boskiego Syna, w obronie Jego Świętego Kościoła.

Dzisiaj zapominacie o Mnie! Nie chcecie przyznać się do Mojego Boskiego Syna! A przecież stanęliście przed jeszcze większymi niebezpieczeństwami. Dzisiaj Europa opowiedziała się za cywilizacją śmierci i sama wybiera pogaństwo! Potrzebujecie na nowo odkryć światło Ewangelii i przylgnąć do krzyża, by stanąć w obronie Mojego Boskiego Syna. Europa potrzebuje nawrócenia i przemiany!

Wiedzcie jednak, Moje kochane dzieci, że upadek Europy doprowadzi do Jej odnowienia, gdyż Bóg oczyści ją z wszelkiego zła i wprowadzi na drogę pojednania. Bóg sprawi, że ukażą się sprawiedliwość i pokój, które będą znakiem Tryumfu Mojego Niepokalanego Serca. Skoro całe stworzenie powraca do Ojca przez Syna w działaniu Ducha Świętego, to także narody będą gromadzić się wokół jednego Pasterza.

Moje kochane dzieci, dzisiaj przyszłam z czterema Aniołami, którzy trzymają w rękach symbole ich posłannictwa. Jest to zapowiedź tej przemiany, która dokona się, kiedy Mój Boski Syn objawi swoją Chwałę. Musicie zrozumieć, Moje dzieci, że historia zbawienia zmierza do swojego ostatecznego celu – do jedności z Ojcem, który przekazał całą swoją władzę Synowi. A Mój Boski Syn – Głowa Mistycznego Ciała, którym jest Jego Kościół – ukazuje i przekazuje najpełniej swoje zbawienie, które odnosi się do wszystkich ludzi i narodów. Zbawcze dzieło Mojego Boskiego Syna względem ludzkości dokonuje się przez Świętą Matkę-Kościół w sposób widzialny i niewidzialny. W sposób widzialny ukazane zostanie materialnemu stworzeniu, czyli wszystkim narodom, które nawrócą się i pojednają. Odnowienie ludzkości i narodów wynika z wielkiej Miłości Mojego Boskiego Syna do swojej Oblubienicy – Kościoła.

(…)
Mój Boski Syn wybrał także Polskę, aby swoim przykładem wiary dała świadectwo innym narodom i przygotowała je na objawienie królewskiego panowania Mojego Boskiego Syna. Jest ona atakowana ze Wschodu, jak również z Zachodu. Szatan chce nie tylko zdetronizowania Mojego Boskiego Syna w tym narodzie, lecz także chce jego dzieci odsunąć od Mojego Królestwa. Powierzyli Mi swój naród, a Ja jestem ich Królową. Polska jest Moim Królestwem i jeśli wytrzyma próbę, to wyjdzie z niej iskra, która zapali inne narody. Z mocnej i nieugiętej wiary Polaków ma wyjść światło, które rozpocznie prawdziwy powrót narodów do źródła odnawiającej Miłości Boga. Polska trzyma zapaloną lampę pomiędzy Wschodem a Zachodem.


Matka Boża (3 maja):
(…)
Mój Boski Syn powiedział, że Polskę szczególnie umiłował, a skoro przeznaczył was na swoje dziedzictwo, to wy wszyscy jesteście także Moimi umiłowanymi dziećmi. Polska jest Moim szczególnym dzieckiem, które tulę w Moich matczynych ramionach. I chociaż nie zawsze była wierna Mojemu Synowi i Mnie, choć nadal ulega wpływom wrogów, którzy chcą ją zniszczyć, to jako wasza Królowa nigdy nie zdjęłam z was Mojego płaszcza ochrony.

Kościół Mojego Syna |w Polsce| zawsze pozostawał Mi wierny, choć w obecnym czasie niektórzy jego pasterze ulegli pokusie i zarazili się chorobą, która dotknęła cały Kościół powszechny. Dym szatana, który przeniknął do wnętrza Kościoła, ogarnął także umysły tych, którzy skuszeni zostali fałszywą propozycją wolności. Uległość wobec zła i brak konsekwencji wobec aktu oddania spowodowały, że Kościół w waszej ojczyźnie nie jest już tak silny mocą swych pasterzy. Nowym powiewem Ducha Świętego i znakiem Bożej opatrzności staje się świadectwo wiary Moich dzieci, które składają je publicznie, występując w obronie tradycji i tych wartości, które od wieków szanowali i czcili wasi ojcowie.

I taką wiarą, prawdziwym i szczerym oddaniem Kościół w waszej ojczyźnie zostanie umocniony – gdyż Mój Boski Syn stanie w obronie najmniejszych, uciśnionych i prześladowanych!

Moje dziecko i Moje dzieci, gdy cały Kościół i narody ziemi zostaną wstrząśnięte, Polska da świadectwo innym narodom poprzez działanie i siłę Ducha Świętego. Iskra, która już płonie, rozpali inne narody.
Pamiętajcie jednak, Moje kochane polskie dzieci, że nie możecie szerzyć w narodzie ducha buntu przeciwko Kościołowi, który w chwilach trudnych stawał wraz ze Mną w waszej obronie. Nie patrzcie na ludzkie słabości, lecz podejmijcie krzyż i kroczcie za Moim Boskim Synem.


ZOBACZ WIĘCEJ W KSIĄŻCE „OTO WSZYSTKO CZYNIĘ NOWE” ZAWIERAJĄCĄ TREŚCI OBJAWIEŃ SPISANE PRZEZ ADAMA CZŁOWIEKA. KLIKNIJ TUTAJ!

Oto czynię wszystko nowe