Najświętszy Sakrament w miskach na chipsy – taki obrazek mogliśmy zobaczyć kilka dni temu na zdjęciach z jednej z Mszy Świętych celebrowanych w trakcie Światowych Dni Młodzieży w Lizbonie 2023. W reakcji na oburzenie podniosły się jednak głosy, że to „nic takiego”. Czy naprawdę „nic”? Jak się zdaje Tradycja Kościoła i święci uczą nas czegoś zupełnie innego.

Cześć do Najświętszego Sakramentu jest wpisana bardzo głęboko w Tradycję Kościoła. To, że Chrystus uniżył się dla nas tak bardzo, że oddaje się nam pod postaciami chleba i wina, nie zwalnia nas z czci, jaką jesteśmy Jemu winni. A może nawet tym bardziej jesteśmy do niej zobowiązani, ponieważ Bóg zamieszkał pośród nas w Najświętszym Sakramencie.

Zewnętrznym wyrazem naszego szacunku są nie tylko piękne świątynie, ale także pozłacane tabernakula i monstrancje. Dobór naczyń liturgicznych również nie jest dziełem przypadku ani spuścizną potocznie rozumianej bizantyjskiej kultury, lecz wyrazem naszego najgłębszego szacunku, jaki należy się samemu Bogu. Dlatego musi budzić naturalny sprzeciw fakt, że w trakcie Światowych Dni Młodzieży w Lizbonie Najświętszy Sakrament udzielano z białych misek, takich, jakie często używamy w kuchni, nakładając do nich sałatkę lub chipsy.

Owszem, nigdy w pełni nie oddamy Chrystusowi należnej czci, ale na nasz niedoskonały sposób powinniśmy się starać tak postępować, by nie profanować Jego Ciała i Krwi. Niewłaściwe przyjmowanie Komunii Świętej lub udzielanie Jej z naczyń przeznaczonych do zupełnie innych rzeczy, musi budzić sprzeciw każdego, kto darzy Chrystusa autentyczną miłością. To ordynarne mieszanie sacrum z profanum, które – oczywiście – nierzadko przenikają się w ziemskiej rzeczywistości, ale intencjonalne umniejszanie czci Panu Jezusowi nie jest niczym innym, jak aktem profanacji.

Ludźmi, którzy wprost uczyli nas o tym, że szacunek do Najświętszego Sakramentu powinien przejawiać się także w tym, co zewnętrzne, byli święci Kościoła. Ich mądrość wskazuje jednoznacznie: nie wolno nam, w żaden sposób, uchybiać czci eucharystycznego Chrystusa. Oto kilka najważniejszych cytatów, które pozwolą nam lepiej zrozumieć, jak ważne są te reguły liturgiczne za sprawą których lepiej wiemy, jak postępować wobec tak wielkiej świętości, z jaką niemal na co dzień przychodzi nam obcować.

Św. Franciszek z Asyżu

Niech więc wszyscy szafarze tych najświętszych posług, zwłaszcza ci, którzy to czynią nieodpowiedzialnie, zastanowią się [...], czy to wszystko nie przejmuje nas miłością, skoro sam Pan w swojej łaskawości daje siebie w nasze ręce i codziennie Go dotykamy i przyjmujemy naszymi ustami? Czyż nie wiemy, że musimy znaleźć się w Jego rękach?

Św. Jan Chryzostom

Jeżeli ktoś z lekceważeniem zbliża się do Komunii Świętej, nie bój się, zabroń mu tego. Bój się Boga, a nie człowieka. Jeżeli boisz się raczej człowieka, to on cię wyśmieje; jeżeli natomiast boisz się Boga, będziesz szanowany także przez ludzi. [Lecz jeśli sam nie masz odwagi tego uczynić, przyprowadź go do mnie; nie pozwolę, by ktokolwiek miał śmiałość robić takie rzeczy.] Wolałbym raczej umrzeć niż podać Krew Pańską osobie niegodnej; przelać własną krew niż podać czcigodną Krew Pańską w sposób nieodpowiedni.

Św. John Henry Newman

Wierzyć i nie dawać żadnych oznak szacunku, żadnych oznak zażyłości, a więc postępować według własnego uznania, to coś nienormalnego, to zjawisko nieznane nawet w religiach fałszywych, nie mówiąc już o religii prawdziwej. Kult, wyraz kultu – jak na przykład przyklęknięcie, zdjęcie obuwia, trwanie w milczeniu i tym podobne – są uważane za niezbędne, aby w sposób należyty móc zbliżyć się do Boga.

Św. Jan Paweł II

O tym trzeba zawsze pamiętać, a chyba zwłaszcza w naszych czasach, w których obserwujemy skłonność do zacierania granic pomiędzy „sacrum” a „profanum” na tle ogólniejszej (przynajmniej w niektórych stronach) dążności do desakralizacji wszystkiego. Na tym tle Kościół ma szczególny obowiązek zabezpieczania i ugruntowania „Sacrum” Eucharystii. Temu „Sacrum” gwarantuje prawo obywatelstwa w dzisiejszym wielokrotnie pluralistycznym, a także nieraz programowo sekularyzowanym społeczeństwie żywa wiara wspólnoty chrześcijańskiej.

WIĘCEJ CZYTAJ W KSIĄŻCE BP SCHENEIDERA „MSZA KATOLICKA”. KLIKNIJ TUTAJ!

Msza katolicka

CZY MSZA ŚWIĘTA ZOSTANIE ZDEGRADOWANA I OBDARTA
Z TEGO, CO BOSKIE? CZY CZEKA NAS ZEJŚCIE DO KATAKUMB,
BY OCALIĆ TO, CO ŚWIĘTE?
Jesteśmy dziś świadkami coraz częstszego profanowania Mszy Świętej. Wielu ludzi pragnie ją unowocześnić, dostosować do wymagań świata i uatrakcyjnić. Biskup Athanasius Schneider wraz z Aurelio Porfirim przypominają nam, że Msza Święta jest najwyższą formą chrześcijańskiej modlitwy i powinniśmy ją sprawować z jak największą czcią.

ZOBACZ